Obchodné Podmienky

1. Všeobecné ustanovenia


Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: Wocht s.r.o., DIČ: SK2120200874, Pribinova 923/25, 95618 Bošany (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je nákup a predaj tovaru na internetových stránkach predajcu.

Kontaktné údaje predajcu:

Wocht s.r.o., IČ DPH: SK2120200874, Pribinova 923/25, 95618 Bošany

DIČ: 2120200874

IČ DPH: SK2120200874

Prevádzka: Pribinova 923/25, 95618 Bošany

Telefón: +421 232 447 778

E-mail: info@svetstromcekov.sk

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

SOI Inšpektorát pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Oddelenie dohľadu

tel. č. 032/640 01 09

fax č. 032/640 01 08

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení použiteľnom k dátumu kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzavretia kúpnej zmluvy v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchýlne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novodohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi predpismi (skrátenie doby splácania, záručná doba atď.)

1.2. Pre účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa doplnkovou zmluvou rozumie zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba predávajúcim alebo treťou stranou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena tovaru na akejkoľvek webovej stránke elektronického obchodu prevádzkovanej predávajúcim zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a ostatné akcie sú splatné až do okamihu predaja akcií, pokiaľ nie je uvedené inak.

1.4. Predávajúci môže kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorý je zobrazený na webovej stránke elektronického obchodu v obchode predávajúceho. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, a to bez ohľadu na skutočnosť, že tovar ešte nebol dodaný.

2.Spôsob uzavretia kúpnej zmluvy


2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej uzavretie. Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označenému kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Po odoslaní objednávky bude automaticky zaslaná správa o prijatí objednávky na e-mailovú adresu elektronického systému predávajúceho (“Potvrdenie prijatia objednávky”). V prípade potreby je možné, že akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa jeho objednávky môžu byť zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho.

2.3. Potvrdenie objednávky obsahuje informácie, že predávajúci obdržal objednávku, ale neprijíma ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4. Následne budú informácie zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorá obsahuje oznámenie o prijatí objednávky kupujúceho (“prijatie objednávky”). Obsahom akceptácie objednávky sú názov a špecifikácia tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o pravdepodobnej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o podmienkach, spôsobe, cene a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia pre kupujúceho, ďalej údaje o predávajúcom ako napríklad obchodné meno, sídlo, IČO a podobné. Oznámenie môže obsahovať aj ďalšie potrebné informácie.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charakteru služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na podstránke predávajúceho e-shopu,
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, pokiaľ ich má, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na podstránke predávajúceho e-shopu,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii a postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na podstránke predávajúceho e-shopu,
g) informoval o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na webe predávajúceho,
h) poskytol formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v čl. 10 a dodatok k týmto obchodným a reklamačným podmienkam, ktoré sú umiestnené na čiastkovom webe predávajúceho; predávajúci tiež poskytol formulár pre odstúpenie od zmluvy sám v dodatku k týmto obchodným a reklamačným podmienkam, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho pre elektronické obchodovanie
(i) informoval, že pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov predávajúceho a o zmene niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”), a pokiaľ odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý z dôvodu svojej povahy nemožno vrátiť poštou v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na webe predávajúceho,

j) informoval o povinnosti kupujúceho zaplatiť predávajúcemu cenu za plnenie skutočne poskytnuté podľa čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na webe predávajúceho,
k) informoval o okolnostiach, za ktorých kupujúci stratí právo odstúpiť od zmluvy podľa čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na webe predávajúceho,
l) informoval o pokynoch pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru alebo služieb v rámci § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na podstránke predávajúceho,

m) informoval o existencii a podrobnostiach záruky poskytnutej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako stanovených v čl. 502 Občianskeho zákonníka, pokiaľ ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa takáto pomoc poskytuje na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na webe predávajúceho,
n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
o) trvanie zmluvy v prípade zmluvy na dobu určitú; pokiaľ ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo pokiaľ ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach ukončenia zmluvy, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predajcu,
p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pokiaľ z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť zálohu alebo poskytnúť inú finančnú záruku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, pokiaľ z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke predávajúceho,
r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, pokiaľ je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, pokiaľ sa predávajúci zaviazal tento systém využívať, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
u) o potrebných úkonoch na uzavretie kúpnej zmluvy informoval tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, čo si ju kupujúci písomne vyžiada, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
x) o tom, že jazykom ponúkaným na uzavretie zmluvy je slovenský jazyk, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.7. Ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť poskytnúť informácie podľa bodu 2.6. (e) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto ďalšie náklady alebo poplatky uhradiť.

3.Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite, zabaliť ho a zaistiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky,
c) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, napr. e-mailom. Potvrdenie musí byť zaslané bez meškania a musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára odstúpenia od kúpnej zmluvy.
d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme všetky potrebné doklady na prevzatie a používanie zakúpeného tovaru a tiež ďalšie doklady, ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad návod v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a daňový doklad.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo zrušenie objednávky je možné zaslaním e-mailu kupujúcim. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je povinnosťou predávajúceho vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. zrušenia objednávky kupujúcemu na určený bankový účet, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je predávajúci povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, kupujúcemu.

4.Práva a povinnosti kupujúceho


4.1. Predávajúci informoval kupujúceho o povinnosti zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je súčasťou objednávky.

4.2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4.3. Povinnosti kupujúceho:

a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej dobe splatnosti vrátane nákladov na dodanie objednaného tovaru,
b) prevzatie tovaru, ktorý bol objednaný a dodaný,
c) potvrdiť prijatie tovaru podpisom alebo podpisom v dodacom liste.


5.Dodacie a platobné podmienky


5.1. Pri každej položke na webových stránkach elektronického obchodu je uvedená tiež obvyklá dostupnosť tovaru s dátumom vypršania platnosti.

5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ predávajúci nesplní túto povinnosť, môže kupujúci požiadať o dodanie veci v ním stanovenej dodatočnej časovej lehote.

Ak nie je tovar dodaný v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím dodacej lehoty uvedenej v kúpnej zmluve.

5.4. Prezeranie tovaru na weboch elektronického obchodu prevádzkovaných predávajúcim nie je len ilustratívne. Rozmery, váha a iné údaje o tovare, ktoré sa nachádzajú v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa líšiť od skutočnosti o + – 1% z uvádzanej hodnoty.

5.5. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozpätí, ktoré je určené predávajúcim alebo jeho zástupcom, (ďalej len „časové pásmo“).

5.6. Pokiaľ predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru osobou splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je povinný podpísať záznam o zaplatení kúpnej ceny a dodaní tovaru. Povinnosť tretej osoby oprávnenej prevziať tovar je poskytnúť predávajúcemu kópiu prijatia objednávky. Po dodaní tovaru kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpis protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcemu alebo tretej osobe splnomocnenej kupujúcim.

5.7. V prípade potreby opakovať dodanie tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo pokiaľ kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto podľa ustanovenia § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.

5.8. Povinnosťou kupujúceho je kontrola prijatej zásielky, obalu tovaru a tiež tovaru ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriér. Pokiaľ bude zistená vada tovaru, je povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o povahe a rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. S takým písomným záznamom doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevzatie vadného tovaru alebo potvrdiť dodávku vadného tovaru a následne čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok pre uplatnenie nároku na vadu tovaru u predávajúceho alebo určenú osobu. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať doručený tovar s vadami, všetky vzniknuté náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu nesie predávajúci.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Prostriedky budú prevedené na bankový účet určený kupujúcim.

6.Nákupná cena


6.1. Kúpna cena tovaru, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim, je uvedená v objednávke (“kúpna cena”). V prípade ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho uzavrieť novú kúpnu zmluvu, ktorú musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby mohla byť uzatvorená platná kúpna zmluva.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

6.3. Po zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho sa považuje za deň platby okamih, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Je povinnosťou kupujúceho zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu tovaru v dobe kúpnej zmluvy, najneskôr však po prevzatí tovaru.

6.5. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, pokiaľ kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto a strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.

6.6. Montáž, dodanie a súvisiace náklady nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci nie je povinný poskytnúť túto službu kupujúcemu.

7. Získanie vlastníctva a odovzdávanie nebezpečenstva škody na tovare


7.1. Právo na vlastníctvo tovaru je kupujúcim získané až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za tovar.

7.2. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme, prechádza naň nebezpečenstvo škody na tovare.

8.Reklamácia (záruka, zodpovednosť za vady, sťažnosti)


8.1. Kupujúci má právo na včasné a bezplatné odstránenie vady, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú je možné odstrániť. Povinnosť predávajúceho je odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.

8.2. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.3. Nahradenie vadného tovaru za tovar, ktorý nie je vadný, môže predávajúci vždy, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4. Pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva patria kupujúcemu, ak síce ide o vady odstrániteľné, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.5. V prípade ďalších neodstrániteľných vád má kupujúci nárok na zodpovedajúcu zľavu na cenu tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný servis poskytne predávajúci kupujúcemu na zadnej strane záručného listu alebo na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8. Na riešenie sťažností sa vzťahujú platné zásady pre sťažnosti predávajúceho v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich v čase pred odoslaním objednávky prečítať.

8.9. Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa vzťahuje reklamačný poriadok.

8.10. Pokiaľ tovar vykazuje vady za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.

8.11. Pokiaľ je tovar vadný, má kupujúci právo podať reklamáciu v priestoroch predávajúceho v súlade s § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzky predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť svoje právo podľa bodov 8.1. do 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len “oznámenie o nároku”), napr. vo forme vyplneného formulára žiadosti, ktorý je umiestnený na príslušnej podateľni predávajúceho pre elektronické obchodovanie. Predávajúci odporúča, aby bol tovar po odoslaní poistený. Zásielky na dobierku predajcovia neprijímajú. Kupujúci je povinný v oznámení o reklamačnom konaní poskytnúť pravdivo všetky požadované informácie, najmä s cieľom presne určiť typ a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je súčasťou záručného listu alebo je odoslaný predávajúcim na žiadosť kupujúceho.

8.12. Reklamácia produktu, ktorú je možné doručiť predajcovi, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie oznámenia kupujúcim predávajúcemu
b) dodanie tovaru reklamovaného kupujúcim predávajúcemu alebo určenej osobe
c) doručenie prístupových kódov, hesiel atď. predávajúcemu, ak sú také údaje nevyhnutné pre riadne spracovanie reklamácie


8.13. Pokiaľ je predmetom reklamácie tovar, ktorý nie je možné objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamácie týkajúce sa tovaru, ktorý nemôže byť predávajúcemu doručený objektívne alebo ktoré je pevne zakotvené, začína dňom, kedy bol tovar preskúmaný podľa prvej vety. Pokiaľ však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezaistí vykonanie prehliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

8.14. Predávajúci alebo určená osoba vystaví kupujúcemu potvrdenie o zaplatení reklamácie tovaru v príslušnej podobe vybranej predávajúcim, vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. do 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (§ 622 Občianskeho zákonníka) a práv vyplývajúcich z odseku 8.4. do 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (§ 623 Občianskeho zákonníka). Pokiaľ je sťažnosť uplatnená prostredníctvom diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný okamžite doručiť potvrdenie kupujúcemu; pokiaľ nemožno okamžite doručiť doklad, musí byť doručený bez zbytočného odkladu, najneskôr však s dokladom o vybavení; potvrdenie o uplatnení pohľadávky nemusí byť doručené, ak má kupujúci možnosť doložiť pohľadávku iným spôsobom.

8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.16. Pokiaľ kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím iba na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady spojené s odborným posúdením tovaru.

8.17. Pokiaľ kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Pokiaľ kupujúci na základe odborného úsudku preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu chybného výrobku, môže znovu uplatniť nárok; záručná doba nevyprší počas vykonávania odborného posúdenia. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znovu uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Reklamované nároky nemožno poprieť.

8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v čase uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzavretá, musel vedieť.

8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar iným dokonalým tovarom s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) pokiaľ ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok,
b) pokiaľ kupujúci nevyužil svoje právo týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za chybný výrobok do konca záručnej doby,

c) ak je chybný výrobok mechanicky poškodený kupujúcim,
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
e) v prípade, že je vada spôsobená nesprávnou manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
g) ak je vada spôsobená poškodením tovaru nevratnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h) v prípade, že vada tovaru vznikla v dôsledku poškodenia tovaru náhodným zničením a náhodným zhoršením,
i) pokiaľ vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j) ak vada tovaru vznikla v dôsledku zásahu do tovaru neoprávnenou osobou.

8.21. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) výmenou tovaru,
b) vrátením kúpnej ceny tovaru, a to rovnakou formou ako bola zaplatená (t.z. aj na kartu),

c) odovzdaním opraveného tovaru,
d) zaplatením vhodnej zľavy na cenu tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.22. Predávajúci je povinný vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti osobne prostredníctvom poštového alebo kuriérskeho servisu alebo poskytovateľa doručenia. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.23. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu dodania tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej expiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

8.24. V prípade záručných opráv sa záručná doba predlžuje o dobu, kedy kupujúci nemohol tovar používať.

8.25. V prípade výmeny tovaru za nový, záručná doba začína znova od prevzatia nového tovaru, ale iba u nového tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.

8.26. V prípade odstrániteľnej vady bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predajca vadný tovar vymení alebo
b) predávajúci zaistí odstránenie vady.

8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok:

a) výmenou tovaru za iný funkčný výrobok s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami alebo

b) v prípade, že predávajúci nemôže tovar vymeniť za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny tovaru.

8.29. V prípade neodstrániteľnej vady alebo viackrát opakovanej odstrániteľnej vady alebo pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré zamedzujú riadnemu užívaniu tovaru ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok ako má byť sťažnosť vybavená, musí byť predávajúcim reklamácia vybavená výmenou tovaru za iný funkčný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami.

8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.31. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.34. Ustanovenia článku 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok sa výslovne nevzťahujú na subjekty, ktoré nespĺňajú definíciu spotrebiteľa, ako je stanovené v článku § 2 písm. a) Zákona 102/2014.

9.Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3. Predávajúci týmto oznámi kupujúcemu, § 10 ods. Článok 3 b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZnOOÚ”) ako bude prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracovávať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotyčnej osoby, pretože spracovanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvnom vzťahu s kupujúcim a spracovanie osobných údajov kupujúceho sú nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo strán.

9.4. Kupujúci môže zaškrtnúť políčko pred podaním príkazu na vyjadrenie súhlasu v súlade s § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúce sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných výrobkoch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa odovzdávania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

9.5. Predávajúci sa zaväzuje spracovávať a uchovávať osobné údaje kupujúceho v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. Článok 2 c) osobné údaje ZnOOU budú získané výhradne na účely uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. Článok 2 e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, než sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa spracovávané osobné údaje využívali výhradne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.8. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas s bodom 9.5 týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú pre splnenie účelu spracovania osobných údajov kupujúceho. Po splnení účelu spracovania predávajúci okamžite zaistí likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Kupujúci môže kedykoľvek písomne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas vyprší do jedného mesiaca od obdržania odvolania kupujúcim predávajúcemu.

9.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) ich identifikačné údaje uvedené v bode 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v prijatí objednávky,

c) účel spracovania osobných údajov, ako je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracovávať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, pokiaľ je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúcim právnická osoba,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

9.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracovávať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti stanovenej predávajúcemu.

9.11. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho požadovať:

a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej podobe presné informácie o zdroji, z ktorého získali jeho/jej osobné údaje na spracovanie,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej podobe, odpis jeho/jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
d) dodatočné informácie, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti a podmienky spracovania osobných údajov nevyhnutné na to, aby kupujúci zaručil svoje práva a práva chránených záujmov, najmä
i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú poskytnuté osobné údaje,

iii) rozsah príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú poskytnuté osobné údaje,

iv) spôsob zverejnenia, pokiaľ majú byť osobné údaje zverejnené,

v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že osobné údaje sú prevedené do týchto krajín,

g) opraviť svoje nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania,
h) likvidáciu jeho/jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania; ak sú predmetom spracovania úradné dokumenty obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho/jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, pokiaľ došlo k porušeniu ZnOI alebo inej platnej právnej úpravy SR.

9.12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej požiadavky má právo vzniesť námietky voči predávajúcemu proti:

a) spracovaniu jeho osobných údajov, ktoré považuje za spracované alebo ktoré budú spracované za účelom priameho predaja bez jeho súhlasu a žiadosti o ich likvidáciu,
b) použitiu osobných údajov uvedených v § 10 Článok 3 d) na účely priameho marketingu poštou alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 Článok 3 d) na účely priameho predaja.

9.13. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej požiadavky právo vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 Článok 3 a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho/jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracovaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracovanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať, len čo to okolnosti dovolia.

9.14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, pokiaľ sa prípad nestane, má právo kedykoľvek postaviť sa proti predávajúcemu a neprijímať rozhodnutie predávajúceho, ktorý by mal pre neho právne účinky alebo významné účinky, pokiaľ je takéto rozhodnutie vydané iba na základe spracovania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracovania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistení predávajúci informuje kupujúceho v lehote uvedenej v ods. 9.18. týchto Podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo pokiaľ v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo pokiaľ predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov kupujúceho.

9.15. Pokiaľ kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, považuje sa žiadosť za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom doručí kupujúci písomne najneskôr tri dni po dni odoslania.

9.16. Kupujúci, ktorý má podozrenie, že jeho osobné údaje sú nesprávne spracovávané, môže informovať Úrad na ochranu osobných údajov. Ak nie je kupujúci v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony, môžu byť jeho práva zastupované zákonným zástupcom.

9.17. Predávajúci je povinný písomne podať žiadosť kupujúceho podľa tohto článku týchto obchodných a reklamačných podmienok a splniť požiadavky kupujúceho podľa ZnOOU a písomne o tom informovať do 30 dní od prijatia žiadosti.

9.18. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

9.19. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v súlade s § 15 ods. (1) e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ o spracovávaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledujúcim tretím stranám, resp. príjemcom:

Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

9.20. Informačné systémy predajcu elektronického obchodu sú registrované podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

10.Odstúpenie od kúpnej zmluvy


10.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany predávajúceho vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo pokiaľ výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo pokiaľ ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a súčasne je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradnú alebo kúpnu opciu odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku). V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade s § 7 a nasl. Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v prípade predaja na diaľku (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa pre predaj na diaľku”) do 14 dní od prevzatia tovaru odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu, ktorý nie je dodaný na fyzickom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3. Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí tovaru rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu nevyhnutnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Začiatok lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený v deň, kedy kupujúci alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Ochranná lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ boli oznámenia o odstúpení od zmluvy zaslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň obdobia podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľov pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, príloha č.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenia najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné požadovať od kupujúceho žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaj na diaľku a poplatky za služby, kde je služba poskytovaná a služba bola poskytnutá v plnom rozsahu.

10.9. V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, pokiaľ predávajúci odporučil vyzdvihnúť tovar osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Časová lehota podľa prvej vety tohto oddielu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, pokiaľ bol tovar odovzdaný na odoslanie najneskôr v posledný deň daného obdobia.

10.10. Kupujúci je povinný dodať tovar predávajúcemu kompletný, vrátane úplnej dokumentácie, nepoškodený, pokiaľ možno v pôvodnom obale a nepoužívaný.

10.11. Zásielky na dobierku nebudú preberané predávajúcim. Odporúča sa poistenie tovaru. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, než mu je doručený tovar alebo dokiaľ kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Tovar je vrátený priamo predávajúcemu alebo osobe oprávnenej predávajúcim prevziať tovar. To neplatí, pokiaľ predajca súhlasil s tým, že tieto náklady znáša sám, alebo ak nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. (1) (i) zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaj na diaľku.

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, pokiaľ si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. (1) h) zákona o ochrane spotrebiteľov pri predaji na diaľku.

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a dodá predávajúcemu poškodený alebo neúplný použitý tovar, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu:

a) hodnotu, ktorou bola hodnota tovaru znížená v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,
b) náklady vynaložené predávajúcim pri oprave a uvedení tovaru do pôvodného stavu, vypočítané podľa cenového listu po záruke.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. V súlade s § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaj na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorý podlieha:

a) predaju tovaru vyrobeného v súlade s osobitnými požiadavkami spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar špecificky určený pre jedného spotrebiteľa,

b) predaju tovaru obsiahnutého v ochrannom obale, ktorý je nevhodný pre návrat zo zdravotných alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) predaju zvukových záznamov, videozáznamov, zvukovobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak ich spotrebiteľ vybalil,

d) poskytovaniu elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, pokiaľ sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

e) predaju tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nemožno bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. montovaný alebo zostavený nábytok a podobne.

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok sa výslovne nevzťahuje na subjekty, ktoré nespĺňajú definíciu spotrebiteľa uvedenú v odseku § 2 písm. a) Zákona.

11.Záverečné ustanovenia


11.1. V prípade písomnej kúpnej zmluvy musí byť každá zmena písomná.

11.2. Strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude vo forme e-mailových správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky sa stávajú účinnými voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12.Alternatívne riešenie sporov


12.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. ARS sú subjekty a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ predložiť podľa metódy uvedenej v § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. Žiadosť môže byť tiež podaná online prostredníctvom Alternatívnej platformy na riešenie sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výhradne pre spotrebiteľov fyzických osôb. Spor je vyriešený medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorý podpísal zmluvu na diaľku a ktorej pohľadávka presahuje 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý ARS môže vyžadovať, je od kupujúceho 5 EUR na pokrytie nákladov.

UPOZORNENIE:

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované pre spoločnosť WOCHT s.r.o, IČO: 50186965, Pribinova 923/25, 95618 Bošany, spoločnosťou MK Advices s.r.o., Hviezdoslavova 275/27, 96501 Ústí nad Labem, ktorá si vyhradzuje akékoľvek použitie tohto diela alebo jeho časti (rozmnožovanie, kopírovanie, skenovanie alebo iné šírenie textov, tabuliek a ďalších súčastí tohto diela) mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti MK Advices s.r.o.. Toto použitie je prísne zakázané.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Formulár na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho