FACEEBOOK a INSTAGRAM SÚŤAŽ – „SÚŤAŽ O UMELÝ VIANOČNÝ STROMČEK 3D MINI JEDĽA V KVETINÁČI”

ŠTATÚT SÚŤAŽE :

SÚŤAŽ O UMELÝ VIANOČNÝ STROMČEK 3D MINI JEDĽA V KVETINÁČI

Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje

podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je:

WOCHT s.r.o.

Pribinova 923/25

Bošany 956 18

IČO: 50186965

IČ DPH: SK2120200874

Okresný súd Trenčín

Oddiel : Sro Vložak 33233/R

(ďalej len „Vyhlasovateľ “)

II. Čas konania súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie

od 19.9.2021 do 26.9.2021 .

Vylosovanie výhercov súťaže sa uskutoční nasledujúci deň po ukončení súťaže –12.10.2020, v sídle WOCHT s.r.o.

III. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže „SÚŤAŽ O UMELÝ VIANOČNÝ STROMČEK 3D MINI JEDĽA V KVETINÁČI ” môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku a v Českej republike (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá bude zdieľať príspevok z facebook stránky svetstromcekov.sk

https://www.facebook.com/svetstromcekov  v čase konania súťaže podľa presne stanovených pravidiel (bod IV.).

Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do losovania. Vylosovaní bude 1 výherca.

IV. Pravidlá súťaže

Podmienky účasti v súťaži

1. Zúčastniť sa súťaže môžu len účastníci uvedení v bode III.

2. Účasťou v súťaži účastník v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.

3. Do súťaže o ceny bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži:

a) Zdieľa príspevok z FB stránky svetstromcekov.sk – verejne

b) Označí „páči sa mi“ na FB stránku svetstromcekov.sk – stane sa fanúšikom

c)Označ 3 priateľov ,ktorý by chcel tiež vyhrať tento vianočný stromček

d) Da FOLLOW na FB stránku svetstromcekov.sk

V. Výhry v súťaži

Výherca v súťaži vyhráva nepeňažnú výhru:

Umelý vianočný stromček 3D Mini jedľu 80cm

VI. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

1. Vylosovanie súťaže bude nasledujúci deň po ukončení súťaže

a výhercovia súťaže budú v súlade s podmienkami súťaže

oboznámení písomne prostredníctvom FB správy a zverejnení na facebook stránke svetstromcekov.sk – https://www.facebook.com/svetstromcekov

2. Vyhlasovateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3. Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

2. Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.

3. Výhra bude výhercovi oznámená správou a následne si vytvorí rezerváciu na termín do 24.10.2020 .

4. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

V. Súhlas so zverejnením údajov Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na facebook stránke https://www.facebook.com/svetstromcekov a v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email pre účely doručenia výhry.

Súhlas je udelený na dobu trvania zmluvného vzťahu s WOCHT s.r.o. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným Vyhlasovateľovi súťaže.

VI. Právo Vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať.

2. Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oboznámením na facebook stránke https://www.facebook.com/svetstromcekov

VII. Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže Vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VI. tohto štatútu.

2. Výhru/cenu z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať.

3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu.

4. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.

5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

6. Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak.

7. Štatút je zverejnený na stránke https://svetstromcekov.sk/sutaze-a-akcie/

V Bošanoch, 17.9.2021

Predsezónny predaj, zľavy až do 25%
platí len do 1. októbra
x